#1967 پاسخ
avatar
سجاد

آیا این ژورنال معتبر است و برای گرفتن نمره پایان نامه مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی هست؟

AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
وضعیت اعتباري :
ISI
Emerging Sources Citation Index
کشور صاحب امتیاز: جمهوری چک
CZECH REPUBLIC
کد شناسایی بین المللی : ISSN: 1804-7890