#2050 پاسخ
avatar
مرتضی

این نشریه جزو نشریات نامعتبر و در ردیف 475 لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت درج شده است. لطفا از ساب میت کردن مقاله در این نشریه جدا پرهیز نمایید.