#2135 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مجددا توصیه به دقت در تفاوت ژورنال های ISI و ISI-Listed میشود. ژورنال Journal of History Culture and Art Research فاقد ضریب تاثیر بوده و بواسطه قرار داشتن در نمایه ESCI ـ ISI-Listed محسوب میشود. ارزیابی این نمایه نیز پیش تر مورد بحث قرار گرفت. ضمنا کثرت تعجب آور نویسندگان ایرانی در این مجله ترکیه ای جالب توجه است.
توصیه اکید به انتخاب مجلات با اعتبار بسیار بالاتر میشود