#2140 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

درخصوص ضرائب نامعتبر نظیر SIF ، UIF ، GIF و… پیش تر بحث شد. اصطلاح ضریب تاثیر در جامعه علمی مربوط به IF ژورنال های نمایه JCR تامسون رویترز میباشد.
درخصوص امکان قرارگرفتن ژورنال مذکور درلیست سیاه، نمیتوان هم اکنون بطور قطع قضاوتی داشت، لیکن توصیه اکید به انتخاب مجلات با اعتبار بسیار بالاتر از این موارد میشود.