#2203 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Palma Journal متعلق به دانشگاه لبنانی Notre Dame است. وقفه چند ساله ای در انتشار آن دیده میشود. و شامل مقالات به زبان عربی نیز میشود. همانطور که اشاره کردید در نمایه ISC قرار دارد.
درصورت امکان نحوه آشنایی خود با این ژورنال را بیان نمایید