ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#2224 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Mohammad :  اسمی از این مجله پیدا نکردم

 

ردیف 6731

لیکن جهت احترام به درخواست متعدد کاربران و همچنین وجود برخی اشکالات وارد بر این فهرست ، تا اطلاع ثانوی بررسی در آن توسط ضریب تاثیر متوقف میشود.