#2251 پاسخ
avatar
مجتبی

ژورنال با عنوان ISSN : 0974-5572 – International Journal of Control Theory and Applications بانمایه اسکوپوس و کیفیت Q1 و ضریب SJR=0.53 اخیرا در بلک لیست وزارت علوم قرار گرفته است. با وجودیکه تحت ایندکس اسکوپوس و با کیفیت Q1 و ضریب SJR نسبتا بالا و مناسب می باشد. طبق لینک:http://www.scimagojr[dot]com/journalsearch.php?q=21100231630&tip=sid&clean=0
از مدیر محترم سایت سوال دارم که علت قرارگیری این ژورنال با این درجه اعتبار و ضرایب در بلک لیست وزارت علوم چیست؟ اگر اطلاع دقیق دارید یا حدسی در این باره می زنید لطفا مطرح کنید.
با تشکر