#2283 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

میثم سلوکی: … در موتور جستوجوی شما عدم نمایه در اسکوپوس را نشان میدهد.

 

با سلام
در صفحه اول سایت نیز توصیه به بررسی هر دو شناسه ISSN را داشتیم.

ISSN:0972-5547

E-ISSN:2320-3358