#2336 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
در صفحه اصلی وبسایت توصیه به بررسی هر دو شناسه p/e-ISSN شده است.

ژورنال "Journal of Medical Imaging and Health Informatics" با شناسه "pISSN: 2156-7018" در نمایه JCR قرار دارد