#2340 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مقالات در سایت ژورنال قابل مشاهده و در دسترس (open-access) است.
ژورنال هندیایی مذکور با شناسه “ISSN 0975-8542” فاقد ضریب تاثیر و با درجه کیفی Q4 در scopus قرار دارد