#2453 پاسخ
avatar
تت

از نظر شما همه چی بی ارزش و کم اعتبار است
خیلی ازمجلاتی که شما گزارش دادید بی اعتبار و کم اعتباراست بسیار هم با اعتبار هستند و اساتید نیز انها را قبول دارند