#2513 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
درجه کیفی Q3 در نمایه Scopus و در تامسون رویترز با نمایه ESCI. و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.

با این حال توصیه به تقدم ژورنال های معتبرتر در انتخاب میشود. تعدد بسیار نویسندگان ایرانی این مجله نیز جالب توجه است!