#2528 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پیش تر درخصوص نمایه ESCI بحث شد. ژورنال مذکور نیز فاقد ضریب تاثیر و به جز در نمایه ESCI ، در نمایه تراز برتری دیده نمیشود.

به هرحال توصیه به اولویت قرار دادن ژورنال های معتبر برای انتشار ماحصل تلاش تان میشود.