#2552 پاسخ
avatar
علی

دانشگاه ازاد خودش انقد معتبره امده این ژورنال را بی اعتبار کرده اولا تمامی کنفرانسهای داخلی حتی کنفرانسهای دانشگاه ازاد این ژورنال جهت ثبت با مبلغ ششصد تومان به معرفی کردن خودشون امدن شروشو دراوردن بعد خودشون هم بی اعتبار کردن این ژورنال وقتی آگاهی کامل از ژورنال ندارید زود قضاوت نکنید مقاله های از دانشگاه متروپلین لندن تا کشور چین والمان و امریکا و افریکا نمایه میشه و کد شناسه مقاله هم درج میکنه مسقتیم مال دانشگاه کاربوک با امکانات مجهز الکترونیک تمام رو پذیرش میکنن تقسیر بی اعتبار این ژورنال خود دانشگاه ها