#2581 پاسخ
avatar
معصومه

ممنون می شم نظرخود را در رابطه با اعتبار و صحت ISC بودن مجله PALMA JOURNAL با Issn: 1548-9X12 بفرمایید؟
به من به عنوان ISC معرفی شده ولی در سایت شما چنین معرفی نمی شود. سپاس قراوان