#2609 پاسخ
avatar
فرزانه

سلام.
ژورنال Journal of Administrative Management, Education and Training در لیست سیاه دانشگاه آزاد قرار داره اما من قصد شرکت در دانشگاههای دولتی دارم
. آیا برای دانشگاه های دولتی نیز فاقد ارزش است؟