ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟ پاسخ به : منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟

#2625 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مهرداد: … چگونه می توان IF آن را بررسی کرد؟

 

وبسایت ضریب تاثیر برای همین منظور ایجاد شده است. چک کردن شناسه ISSN در صفحه اصلی وبسایت و بررسی بخش JCR