ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#2646 پاسخ
avatar
مختاری

بعضی از ژورنال ها که معتبر هم هستند همانند بسیاری از ژورنال های وایلی دارای ONLINE ISSN هستند که در سایت شما قابل شناسایی نیست چه باید کرد مثلا ژورنا زیر

http://onlinelibrary.wiley[dot]com/journal/10.1002/(ISSN)1096-9853