ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#2649 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مختاری: .. ONLINE ISSN هستند که در سایت شما قابل شناسایی نیست چه باید کرد..

 

مجددا تاکید به چک کردن هر دو شناسه p/e-ISSN میشود. شناسه چاپی ژورنال مذکور را هم بررسی بفرمایید
ISSN: 0363-9061