ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#2656 پاسخ
avatar
مختاری

خوب print issn روی سایت ژورنال نیست و در حین امتیاز دادن نیز چنانچه online issn بررسی شود شبهه بوجود خواهد آمد