ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#2659 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

اگر ژورنال فقط بصورت الکترونیکی منتشر میشود مطمئنا فاقد print issn است. ولذا اگر تحت پوشش یک نمایه باشد فقط با e-issn قرار دارد