#2700 پاسخ
avatar
میثم احمدنیا

بیزحمت وضعیت ژورنال زیر چگونه است اگرisi نیست علمی پژوهشی خارجی محسوب میشود؟ و اینکه امتیاز در مصاحبه دکتری دارد؟ ممنون استاد بزرگوار IJECM (issn:2348-0386)