#2736 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
درخصوص ژورنال مذکور متعلق به انجمن ریاضی امریکا ، با عنایت به قرارداشتن در نمایه JCR و داشتن ضریب تاثیر و همچنین حضور در نمایه Scopus ، میتواند برای دفاع تز شما معتبر و مناسب باشد.