#2874 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

گزارش April 2017

 در حال حاضر وبسایت این ژورنال نیز نمایه Scopus را از فهرست نمایه های خود حذف نموده است