#2927 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد ضریب تاثیر . علیرغم عدم حضور ژورنال فوق در لیست سیاه، برخی از ژورنال های متعلق به این ناشر ( Canadian Center of Science and Education) در لیست سیاه قرار گرفته شده اند. open-access بوده و تعدد نویسندگان ایرانی آن نیز جالب توجه است.