#2928 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه تراز اولی دیده نمیشود. در حال حاضر بسیاری از ژورنال های متعلق به این ناشر (Science Arena Publications) شمارگان ابتدایی خود را میگذراند. تعدد نویسندگان ایرانی نیز جالب توجه است.
توصیه به انتخاب ژورنال های معتبر میشود.