#2949 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

سلام
همانطور که در صفحه اصلی نیز توضیح داده شد، توصیه به جستجوی هر دو شناسه e/p-issn ژورنال میشود.
دیگر شناسه ژورنال مذکور را نیز بررسی بفرمایید
Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej
ISSN: 0032-5449