#2983 پاسخ
avatar
ننن

سلام این ژورنال رو من دارم با وجودی که غیر اعتبار دانشگاه آزاد است آیا برای دانشگاه دولتی مصاحبه دکتری امتیاز دارد یا ندارد. من 5/94 چاپ کردم ولی 10/94 بی اعتبار شده آیا برای دانشگاه دولتی ببرمش یا نبرمش امتیاز منفی است