ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#2990 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

بهتر است چاپ و منتشر شده باشد، درغیر اینصورت نامه پذیرش را ارائه نمایید
نیازی به تاییدیه از وزارت علوم نیست ، اعتبارسنجی مقالات توسط دانشگاه انجام میشود