ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#2998 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

حجت: … برخی ژورنال ها مبلغی بابت پذیرش و مبلغی خیلی زیادی بابت چاپ میگیرند  …

ژورنال نام ببرید

حجت: … امتیازش رو میدن برا مصاحبه دکتری؟…

امتیاز متناسب با اعتبار ژورنال داده میشود