#3002 پاسخ
avatar
رضا

سلام وشب بخیر
1- باتوجه به اینکه اکثرمقالات JCR ازنوع Q1متعلق به کشورهای آمریکا وانگلیس است اگرمقاله ای( جهت گرفتن اکسپت دفاع دکتری ) ارسال کنیم (باتوجه به خصومتی که بااایران دارند)آیاآنراچاپ میکنند؟

2-آیاکشورهایی هستندکه مجلاتی باویژگی های فوق داشته باشندوباایران مشکل وخصومتی نداشته باشند؟

تشکرازلطف وهمکاری شما