ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع رساله دکتری پاسخ به : ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع رساله دکتری

#3007 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

به جهت تفاوت دستورالعمل دانشگاه ها در نحوه ارزیابی و شرایط مقالات برای دفاع از تز دکتری ، توصیه به طرح موضوع با معاونت پژوهشی دانشگاه خودتان میشود.
اما بطور معمول لازم است دو مقاله داشته باشید که حداقل یک مقاله ISI باشد.بدیهی است که ژورنال نباید در لیست سیاه معرفی شده و مجلات داخلی سطح “علمی-پژوهشی” داشته باشند.