#3051 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ناصر: .. احتمال میره به زودی JCR بشود. ..

بسیار بسیار بعید و دورازذهن است

Farhad: … مقالاتش پر از انگلیسی غلط هست …

ژورنال مذکور ویژگی ممتازی از حیث نمایه های پوشش دهنده ندارد. کثرت قابل توجه نویسندگان ایرانی مقالات آن نیز جالب توجه است!!