#3111 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
نمیتوان بطور مطلق قضاوت داشت، بستگی به محل apply شما دارد

فارغ از موضوع نمایه های پوشش دهنده، سطح ژورنال را میتوان با ارزیابی کیفی مقالات و تراز نویسندگان آن بصورت تخصصی با کمک اساتید خود انجام دهید/