#3140 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

محمدیان: .. چون 2 مقاله در این مجله داریم… زندگی تان را به اتش می کشانم …

 

"آتش کشیدن" کار یک عضو جامعه علمی نیست.

 

محمدیان :..  ارتباط تان با بعضی از موسسات چاپ مقاله مشخص است …

 

وبسایت ضریب تاثیر هیچگونه فعالیت وارتباطی در پذیرش و چاپ مقالات ندارد.

مستنداتی بیان شد، شما هم مستند اظهار نظر کنید.