#3149 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مطابق ادعای وبسایت مذکور، ناشر این ژورنال Notre Dame University – Louaize (NDU) میباشد.

پیرو درخواست متعدد کاربران جهت اعتبارسنجی این وبسایت. وبسایت ضریب تاثیر با دو تن از اعضای هیئت تحریره و داوری این ژورنال و همچنین ریاست دانشگاه Notre Dame University – Louaize (NDU)  (دکتر ولید موسی) مکاتبه نمود. دو عضو هیئت تحریره به صراحت عدم ارتباط با این وبسایت را عنوان نمودند و ریاست دانشگاه نیز در نامه ای رسمی وبسایت مذکور را جعلی و ساختگی (forgery)  اعلام کردند.

 

Walid Moussa (Fr.):
The mentioned website is not in any way connected to the Palma Journal at NDU. It's a forgery.
Walid Moussa
President