#3222 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

فاقد ضریب تاثیر، جزو ESCI ، نکته قابل ذکر اسپانیایی بودن زبان مقالات این ژورنال است.

لطفا نحوه آشنایی خود با این ژورنال را بیان بفرمایید