#3229 پاسخ
avatar
AOSK

اين ژورنال ظاهرا يك ژورنال تخصصي در رابطه با SDI  مي باشد اما فقط در ليست ESC ها ثبت شده است. گرچه فاقد IF هست اما نرخ پذيرش آن بسيار پايين است.