#3247 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
اطلاعات نمایش داده شده صحیح است. ژورنال "Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy" با شناسه "ISSN : 0042-4870" و با ضریب تاثیر "IF : 0.468" تغییر نام به "Journal of Veterinary Research" با شناسه "ISSN 2450-7393" داده است. مطابق اطلاعات وبسایت تامسون رویترز برای عنوان و شناسه جدید ژورنال ضریب تاثیری داده نشده است.