#3275 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مطمئنا عنوان نمودن شاخص نامعتبر SJIF بعنوان IF توسط وبسایت مذکور میتواند موجب سوء استفاده از نویسندگان مقالات شود. ژورنال مورد نظر فاقد ضریب تاثیر است.