#3336 پاسخ
avatar
عبدی

این نشریه مشکوک به جعلی می باشد
با توجه به بررسی های انجام شده این نشریه در نمایه زولوژی تامسون قرار دارد نه پایگاه اکسپندد ای اف دار/ ای اف این نشریه هم جعلی و ساختگی می باشد. نشریه اصلی فاثد وب سایت می باشد.

وب سایت اصلی نشریه: juser.fz-juelich[dot]de
وب سایت جعلی http://journal-cinclus[dot]com/index.html می باشد.

اگر دقت داشته باشید مقالات شماره های سال های قبل را اصلا باز نمیکنه و مشخصه که مشکوک هست.

حجم نسبتا زیاد مقالات ایرانی ها در دو شماره اخر نشان میده که که مشکوک هست چون در شماره های قبلی هیچ ایرانی مقاله در این نشریه چاپ نکرده قبل 2016