#3391 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Electronic Journal of Geotechnical Engineering” با شناسه “ISSN:1089-3032” فاقد ضریب تاثیر و پوشش دهی آن درنمایه Scopus لغو شده است.