#3459 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

حمیدیان :… این مجله در هیچ نهاد رسمی و دولتی نامعتبر نمی باشد …

 

معنای هایجک (جعل) شدن وبسایت یک ژورنال را مرور بفرمایید
در صحت اعتبار ژورنال Palma در نمایه ISC بحثی نیست. مسئله ، جعلی بودن وبسایت مذکور و عدم ارتباط با ژورنال Palma بوده، که اثبات گردیده شد