#3503 پاسخ
avatar
داود رحیمی

مجله فوق دارای دو ISSN بصورت آنلاین و مکتوب است. آیا تفاوتی بین اعتبار مجله آنلاین و مجله مکتوب وجود دارد؟. چون در خصوص مجله JAMET این تفاوت اعتباری در ای اس سی ظاهرا دیده می شود. یعنی نسخه چاپی آن از منظر ای اس سی معتبر است ولی نسخه آنلاین آن نه!
لطفا در این خصوص راهنمایی فرمایید.