#3575 پاسخ
avatar
پدرام

INTERNATIONAL REVIEWمجله دارای اعتبار isi هست متاسفانه دوست شناخت کمی درباره مجلات دارند و اظهارت غلط دارند ایم کجله isi wos هست

Our journal, the International Review, is now included in the new base named Emerging Sources Citation Index (ESCI) which is a part of Thomson Reuters' Web of Science.