#3635 پاسخ
avatar
هدی محمودی

این مجله کلا پذیرش هایی که می دهند جعلی است و فاقد ارزش می باشد.
مجله در حد افتضاح است و امروز بلک نشود فردا بک است لذا بنظر به هیچ عنوان هیچ مقاله ای به این مجله ارسال نشود.