#3645 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

OMICS Group یک ناشر یغماگر!

OMICS Publishing Group ناشری هندی که بطور گسترده در محافل علمی بعنوان predatory یاد میشود. OMICS در سال 2007 توسط  Srinubabu Gedela ایجاد گردید و اولین ژورنال open-access خود را در سال 2008 بنام "Journal of Proteomics & Bioinformatics" معرفی نمود. این ناشر در سال 2012 ادعای چاپ در بیش از 200 ژورنال در زمینه های متنوع مهندسی ، علوم پایه ، پزشکی را داشت که طبق یک ارزیابی مستند بیش از 60درصد و در ارزیابی دیگری در سال 2015 نیمی از 700 عنوان ژورنال ادعایی فاقد محتوی و دارای مشکلات از حیث اعتبار علمی اعلام شدند.