ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر سرقت علمی Plagiarism پاسخ به : سرقت علمی Plagiarism

#3736 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

از موارد سرقت علمی، Self-Plagiarism یا خود-سرقتی است!

شاید درابتدا قدری مضحک بنظر برسد، چگونه میتوان فردی را به دزدی از خود متهم کرد؟
بازنشر (کامل/بخشی از) کار قبلی خود با ظاهری جدید در قالب اثری نو، بدون ارجاع به کارقبلی! (بازسازی فریبنده Recycling Fraud).

از مصادیق این نوع سرقت چاپ مجدد مقاله در مجله دیگر با تغییر درعنوان آن و تغییرات جزئی بعنوان اثری جدید است.