ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟ پاسخ به : چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟

#3791 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster


به تجربه ،زمان داوری بسته به زمینه مطالعاتی متفاوت است، از یک ماه تا بیش از هشت ماه. بسیاری از ژورنال ها میانگین زمان داوری را در وبسایت خود اعلام میکنند. نظیر الزویر که میانگین چهار ماه را اعلام نموده. بنابراین پیش از ارسال مقاله توصیه میشود مدت زمان داوری را استعلام و آن را مدنظر قرارداد. اگر هم وبسایت ژورنال چیزی اعلام نکرده باشد، میتوانید با مشاهده مقالات اخیر آن، میزان متوسطی از submission date و acceptance date و date of publication بدست آورد. بدیهی است که مدت زمان اعلام شده میانگین است، و بسته به عوامل متعدد نظیر یافتن داور مناسب مقاله شما ویا…. قدری متفاوت باشد. به هرحال نهایتا توصیه میشود چهار ماه صبر کنید، پس از آن میتوانید در نامه ای رسمی (مطابق متن پیشنهادی زیر) از سردبیر ژورنال سوال بپرسید.


Dear [Insert journal editor’s name]:
This is with regard to my/our submitted manuscript, [Insert manuscript reference number], titled “[Insert manuscript title],” submitted to your journal on [Insert date of submission] for consideration as a [Insert article type, e.g., Original Article or Case Report].
We have not received an update regarding the status of our manuscript in the review process. Could you let us know when we can expect notice regarding the decision of the editorial board?
Thank you for your time and consideration. We look forward to hearing from you.
Sincerely,
[Insert author name and correspondence details]