#3863 پاسخ
avatar
phdpars

با سلام

Technical Note گزارش فنی محسوب میشود وامتیار مقاله کامل را در جلسه مصاحبه نمیگیرد (طبف آیین نامه) هر چند ممکن است دید مثبت در هیئت داوری ایجاد نماید.
موفق باشید